Watching Françoise Provencher Keynote from the upper balcony.

Myles Braithwaite @myles
🕸💍